Πολιτική ποιότητας

Η Διοίκηση της επιχείρησης εκδίδει την παρούσα Πολιτική για να δηλώσει την απόλυτη δέσμευσή της :

• στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών

• στην υιοθέτηση ορθών πρακτικών

• στην συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας

• στη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της εταιρείας.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η Διοίκηση έχει σχεδιάσει, εφαρμόζει και συνεχώς βελτιώνει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης για την ποιότητα των πλαστικών προϊόντων , το οποίο εξασφαλίζει ότι :

• Η επιχείρηση παρέχει τους πόρους και τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή προϊόντων καθορισμένης ποιότητας.

• Τα παρεχόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της επιχείρησης, εκφρασμένες και εννοούμενες καθώς και τις προβλέψεις της νομοθεσίας

• Η ποιότητά των προϊόντων είναι σταθερή και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της επιχείρησης ή τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.

• Το περιβάλλον εργασίας είναι κατάλληλο για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και σύμφωνο με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

• Οι συνθήκες εργασίας σε όλους τους χώρους της επιχείρησης παρακολουθούνται και ελέγχονται για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων.

• Η λειτουργία της επιχείρησης διέπεται από ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και ανασκόπηση των στόχων που αφορούν τόσο τα προϊόντα και τις δραστηριότητες όσο και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης

• Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός της επιχείρησης και επανεξετάζεται ως προς την καταλληλότητα της από την Διοίκηση σε ετήσια βάση.

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του Συστήματος, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξή του με στόχο την βελτίωση της ποιότητας, την μείωση του κόστους, την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.